بار دیگر زلزله‌اي ما را در غم از دست دادن هموطنانمان در ایران عزیز فرو نشاند،این روز،روزیست که ما خود را هر لحظه در بستر و جان و هستی این از دست رفتگان فرا خواندیم و با آنها شریک و هم درد شدیم ،اینجا ایران است،جایی که مرا برای خود و خویشتن نمی پندارد،جایی که سخن از وطن است ،پس ای هموطن عزیز مرا در غم خود شریک بدان.

 roomfa.com

تیم رومفا این فاجعه ناگوار را به نوبه خود به هموطنان عزیز آذربایجانی و ملت ایران تسلیت  گفته و برای مجروحان و آسیب دیدگان این سانحه آرزوی سلامتی دارد .